Counterparts vāpī- ~ vāpi-

Language:
Sanskrit
Parameter:
lake