Counterparts samudra-madhye šaila-setu-

Language:
Sanskrit
Parameter:
reef