Counterparts бухІизе

Language:
Avar
Parameter:
burn (vb trans)