Counterparts лагъ

Language:
Avar
Parameter:
slave