Counterparts гІурдахІан

Language:
Avar
Parameter:
mushroom